Προκήρυξη για Ταρτάν στους Μολάους!

Ένα αίτημα 30 ετών φαίνεται, επιτέλους, να γίνεται πραγματικότητα!
Ο ΑΠΟΕΛ το 1986 ίδρυσε τμήμα Στίβου, αλλά κύριως λόγω της έλλειψης ταρτάν και λοιπών εγκαταστάσεων Στίβου, σταμάτησε τη λειτουργία του για αρκετά χρόνια. Το 2006 επανιδρύθηκε κι έως σήμερα σημείωσε πανελλήνιες επιτυχίες ως εκ θαύματος, αφού οι αθλητές μας στην αναζήτηση κατάλληλων αθλητικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιούν το στάδιο Βλαχιώτη αλλά κι εκτός Λακωνίας στάδια!…
Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση 30 και πλέον ετών, η εγκατάσταση ταρτάν δεν έγινε. Η χθεσινή προκήρυξη από τον Δήμο Μονεμβασίας, για εγκατάσταση ταρτάν στο στάδιο Μολάων, μας εξέπληξε ευχάριστα.
Η μελέτη περιλαμβάνει και σκάμμα αλμάτων (ελπίζουμε αυτή τη φορά στη σωστή θέση), Βαλβίδα δισκοβολίας – σφαιροβολίας με κλωβό (ευχόμαστε να διορθωθεί σε σφυροβολίας) και Βαλβίδα σφαιροβολίας. Ωστόσο, αυτή η μελέτη δεν περιλαμβάνει στρώματα άλματος εις ύψους κι επι κοντώ.

Βάσει της χρονικής ρήτρας, πριν τα μέσα του 2020 θα είναι έτοιμο!
Αχ, να είναι και ΜΠΛΕ…

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ:
Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ταρτάν στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μολάων» προϋπολογισμού  503.983,29   ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Μολάοι
Ταχ.Κωδ.:23052
Τηλ.:2732360578
Telefax: 2732360590
E-mail: mmazaraki@monemvasia.gr
Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄΄ ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ΄΄ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
  Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή  κατηγορία Οδοποιίας & ΟικοδομικάΑλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
  Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
 1. Προθεσμία εκτέλεσης έργου: είναι 120 ημέρες.
 1. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
  Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22η Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00
  Η ημέρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 27η Αυγούστου 2019,     ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ.
 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών.
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 1. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και πόροι του Δήμου.
 1. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 10.079,67